šŸ’ŽTrust-Coƶperatie van het Huis AHB-Jacquelien | CQV LLC Ambassadeur | Director Beneficiair In Trust dā€™Origine šŸ’Ž

BRP Minor Staatsrecht onder Fiduciary-Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid

 

Een fiduciair is een persoon of organisatie die een juridische of ethische vertrouwensrelatie heeft met één of meer andere partijen

Ze worden belast met het beheren van geld of eigendommen ten behoeve van iemand anders en hebben de plicht om te handelen in het beste belang van de persoon of groep die ze dienen.

 

Hier zijn enkele belangrijke punten over fiduciairs:

• Een fiduciair zorgt verstandig voor geld of bezittingen namens een andere persoon of entiteit

• Ze zijn wettelijk verplicht om het geld en eigendommen van de persoon te beheren ten behoeve van die persoon, niet voor zichzelf

• moeten handelen in het beste belang van de persoon of groep die ze dienen

• Ze hebben belangrijke financiële verantwoordelijkheden en moeten deze met zorg uitvoeren, zoals rekeningen betalen, bankrekeningen beheren en investeringen doen

• Fiduciaire relaties bestaan in verschillende beroepen, zoals financieel adviseurs, trustees, bestuursleden en pensioenplanbeheerders

• Fiduciairs zijn gebonden aan wettelijke en ethische verplichtingen om te handelen in het beste belang van hun cliënten of begunstigden

• Het is belangrijk op te merken dat de specifieke taken en verantwoordelijkheden van een fiduciair kunnen variëren afhankelijk van het beroep en de wetten of voorschriften die hun rol reguleren

 

Sr Valsheid in geschrifte: 

Artikel 225:

1.Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

3.Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

 

Artikel 226:

1.De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien zij gepleegd is:

1. in authentieke akten;

2. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;

3. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;

4. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;

5. in krediet- of handelspapier.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

 

Artikel 336 Sr, Handel met voor-kennis & bedrog,

De koopman, de bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een rechtspersoon of vennootschap, die opzettelijk een onware staat of een onware balans, winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten of toelichting op een van die stukken openbaar maakt of zodanige openbaarmaking opzettelijk toelaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

Artikel 273f + 251 Sr, misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid.

1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

1. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;

2. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

3. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

4. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;

5. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

6. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;

7. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;

8.degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

9. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.

2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.

3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:

1.de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;

2. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt;

3. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

4. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

6. Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.

7. Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 251:

1.Bij veroordeling wegens een der in de artikelen 240b tot en met 247 onderscheidenlijk 248a tot en met 250 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de in artikel 28, eerste lid, onder 1°, 2° en 4°, vermelde rechten worden uitgesproken.

2. Indien de schuldige aan een der misdrijven in de artikelen 240b tot en met 247 en 248a tot en met 250 omschreven, het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

 

Omdat ik AHB Jacquelien  als volwassen Adultus Honoratus Beneficiair  in de 
exploiterende rechtbank niet ontvankelijk ben maar u als Derde partij wel degelijk,
geef ik u, met mijn AHB aangifte rechtstreeks bij de Koning 
aan, waarmee Zijne Majesteit  rechtsvervolging tegen
u en uw exploiterende comparitie Derden zal instellen onder
Nederlands Recht:

 

AHB aangiften aan de Koning Willem Alexander, pb 30412, 2500 GK,  Den Haag , Enige eigenaar van alle BRP Minor registratie`s.

 

 

Aangiften:

Status

Status

 • Gemeente Eemsdelta B&W
 • Theda Mansholt College
 • Leerplichtambtenaar: Lieset van Dijk
 • Rechtbank Noord ( Groningen)
 • JB Noord: Karin Westra
 • Veilig Thuis
 • Deurwaarders kantoor GGN
 • Incasso Intrum
 • CAK
 • Eneco
 • Menzis
 • Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak
 • ING Bank
 • Flanderijn
 • KPN Hoofdvestiging Rotterdam
 • Vodafone
 • Waterbedrijf Groningen
 • Klaverblad Verzekeringen
 • UWV
 • Enexis
 • JB Noord: Directeur Henk Schreurs
 • JB Noord: Tonny Jansen
 • Net Beheer Nederland
 • Veilig Thuis Groningen: Kim van de Brake 
 • RvdK Groningen: A. Suljic
 • JB Noord Aniek Vonk
 • Gemeente Enschede Burgerlijke Stand
 • Leerlingencoördinator Theda Mansholt College: E. Boneschansker
 • Zivver Holding BV
 • Openbare Ministerie Noord Nederland
 • ING Hoofdkantoor Amsterdam
 • SVB Bank
 • AIVD
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • RvdK mevr. K. de Wildt

 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • in de wacht
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • in de wacht
 • -
 • in de wacht
 • Bezorgt
 • in de wacht
 • in de wacht
 • Bezorgt      
 • in de wacht
 • in de wacht
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • in de wacht
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • Bezorgt
 • in de wacht
 • Bezorgt
 • -
 • in de wacht
 • Bezorgt
 • in de wacht
 • .
 • in de wacht
 • in de wacht
 • in de wacht                                      

 

 

Directeur Adultus Honoratus Beneficiair

Autograaf:

By 

AHB-Jacquelien 

Adultus Honoratus Beneficiair

All Rights Reserved

 

Principal