Cestui que vie akte 1666

1666 HOOFDSTUK 11 18 en 19 Cha 2

Een wet tot herstel van ongemakken bij gebrek aan bewijs van de overledenen van personen aan de andere kant van de zee of afwezig zijn, van wier levens landgoederen afhangen.

 

X1 Overweging dat Cestui que vies voorbij Sea zijn gegaan, en dat Reversioners niet kunnen achterhalen of ze levend of dood zijn.

Overwegende dat verschillende Lords of Mannours en anderen landgoederen in erfpacht hebben verleend voor een of meer levens of levens, of anders voor jaren die kunnen worden bepaald op een of meer levens of levens En het is vaak gebeurd dat zo'n persoon of personen voor wier leven of levens dergelijke landgoederen zijn verleend, over de zeeën zijn gegaan of zich gedurende vele jaren afwezig hebben gehouden, dat de verhuurders en reversioners niet kunnen bepalen of die persoon of personen levend of dood zijn op grond waarvan dergelijke verhuurders en reversioners gedurende vele jaren uit het bezit van hun huurkazernes zijn gehouden, nadat alle levens waarvan dergelijke landgoederen afhankelijk zijn, dood zijn, aangezien de verhuurders en reversioners, wanneer ze vorderingen hebben ingesteld voor het herstel van hun huurkazernes, erop zijn gezet om de dood van hun huurkazernes te bewijzen, terwijl het voor hen bijna onmogelijk is om de dood van hun huurkazernes te ontdekken, terwijl het voor hen bijna onmogelijk is om de dezelfde, Voor remedie waarvan mischeife soe vaak gebeurt met dergelijke Verhuurders of Reversioners.

 

Redactionele informatie

X1 Afkortingen of samentrekkingen in de oorspronkelijke vorm van deze wet zijn in de tekst hierboven en hieronder uitgebreid tot moderne letters.

Wijzigingen e.d. (tekst niet wijzigen)

C1 Korte titel "The Cestui que Vie Act 1666" gegeven door ,

C2 Preambule gedeeltelijk weggelaten op gezag van

C3 Bepaalde woorden van wet ingetrokken bij Statute Law Revision Act 1888 (c. 3) en rest weggelaten op gezag van .

 

[I.] Cestui que vie blijft zeven jaar samen buiten zee en geen bewijs van hun leven, rechter in actie om een vonnis te leiden alsof Cestui que vie dood was.

Indien deze persoon of personen voor wier leven of levens dergelijke landgoederen zijn of zullen worden verleend zoals voornoemd, buiten de zeeën of elders afwezig zullen blijven in deze Realme door de ruimte van zeeën jaren samen en er geen voldoende en duidelijk bewijs wordt geleverd van het leven van die persoon of personen respectievelijk in een actie die is gestart voor het terugvorderen van dergelijke huurkazernes door de verhuurders of reversioners in elk van deze gevallen de persoon of personen van wier leven of levens een dergelijke nalatenschap afhing, zullen als natuurlijk dood worden beschouwd, en in elke rechtszaak die wordt ingesteld voor de terugvordering van de genoemde huurkazernes door de verhuurders of reversioners, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden, zullen de rechters voor wie een dergelijke actie zal worden ingesteld, de jury opdragen hun oordeel te geven alsof de persoon die aan de andere kant van de zee blijft of anderszins afwezig is, dood is.

 

IV Als de veronderstelde dode man in leven blijkt te zijn, dan wordt de titel hersteld.

Actie voor gemiddelde winst met rente.

[X1 Op voorwaarde dat indien een persoon of [X2 persoon of personen zullen worden verdreven uit alle landerijen of huurkazernes door middel van deze wet, en daarna, indien deze persoon of personen van wiens leven of levens dergelijke goederen of landgoederen afhankelijk zijn, zullen terugkeren van over de zeeën, of op bewijs in een procedure die moet worden ingesteld voor terugvordering van hetzelfde [X2 om te worden gedaan alsof ze leven; of om te hebben beene in leven op het moment van de ontruiming Dat dan en vanaf dat moment de huurder of huurder die uit hetzelfde is verdreven, zijn of hun executeurs, beheerders of rechtverkrijgenden, de genoemde gronden of huurkazernes in zijn of hun voormalige nalatenschap zal of kan terugnemen, opnieuw in bezit zal nemen en ervan kan genieten, voor en het leven of de levens of zo lang als de genoemde persoon of personen op wiens leven of levens het genoemde landgoed of de landgoederen zullen leven, en zal ook, op Actie of Acties die door hem of hen moeten worden ingesteld tegen de Verhuurders, Reversioners of Tennants in bezit of andere personen die sinds het moment van de genoemde Uitzetting de Proffitts van de genoemde Landen of Huurkazernes hebben ontvangen, de volledige Proffitts van de genoemde Gronden of Huurkazernes respectievelijk met wettige rente terugvorderen voor en vanaf het moment dat hij of ze werden uit de genoemde Landen of Huurkazernes verwijderd, en gehouden of gehouden door de genoemde Verhuurders, Reversioners, Huurders of andere personen die na de genoemde Uitzetting respectievelijk de Proffitts van de genoemde Landen of Huurkazernes of een van hen ontvingen, evenals in het geval dat de genoemde persoon of personen van wiens leven of levens dergelijke Goederen of Landgoederen afhingen, zijn of zullen overlijden op de tijdstip van het instellen van de genoemde vordering of vorderingen alsof de genoemde persoon of personen op dat moment woonden.]

 

 

==================

 

 

vervolg van het rapport:

• Canon 2049-

Sinds 1933 dragen de executeurs of beheerders van het hogere Vermogen vrijwillig en wetens de begunstigde aanspraken van het kind als Begunstigde over naar de 1e Cestui Que (Vie) Trust in de vorm van een Registratienummer door de Naam te registreren, waarbij ook de Corporate Persoon wordt gecreëerd en het kind enig recht als eigenaar van Onroerend Goed wordt ontzegd.

 

• Canon 2050-

Sinds 1933 eisen de executeurs of beheerders van het hogere Vermogen vrijwillig en wetens het kind op als eigendom van de Estate.

Het contract van een slavenbaby wordt dan gecreëerd door de oude traditie te eren om de inktindruk van de voeten van de baby op het geboorteregister te hebben, of een druppel bloed, evenals de ouders te misleiden om het kind weg te geven door middel van misleidende juridische betekenissen op het geboorteregister.

Dit geboorteregister als een wisselbrief wordt omgezet in een slavenobligatie die verkocht wordt aan de private reservebank van het vermogen en vervolgens wordt overgedragen aan een 2e en aparte Cestui Que (Vie) Trust per kind, eigendom van de bank.

Wanneer de wisselbrief afloopt en de bank niet in staat is om het slavenkind "in beslag te nemen", wordt er rechtmatig een maritieme beslaglegging uitgevaardigd om het verloren eigendom te "redden" en wordt het zelf gemonetariseerd als valuta die in series wordt uitgegeven tegen de Cestui Que (Vie) Trust.

 

• Canon 2051-

Elke Cestui Que Vie Trust, sinds 1933 gecreëerd, vertegenwoordigt een van de 3 Kronen die de 3 eigendomsaanspraken van de Romeinse Cultus vertegenwoordigen, namelijk Onroerend Goed, Persoonlijk Eigendom en Kerkelijk Eigendom, en de ontkenning van enige rechten voor mannen en vrouwen, behalve degenen die zijn gekozen als loyale leden van de samenleving en als Executeurs en Beheerders.

 

• Canon 2052-

De Drie (3) Cestui Que Vie Trusts zijn de specifieke ontkenning van rechten op Onroerend Goed, Persoonlijk Eigendom en Kerkelijk Eigendom voor de meeste mannen en vrouwen, en komen exact overeen met de drie vormen van recht die beschikbaar zijn voor de Galla van de BALIE rechtbanken.

De eerste vorm van recht is bedrijfscommercieel recht en is effectief vanwege de 1e Cestui Que Vie Trust.

De tweede vorm van recht is maritiem en trustrecht en is effectief vanwege de 2e Cestui Que Vie Trust.

De derde vorm van recht is Talmoedisch en Romeins Cultusrecht en is effectief vanwege de 3e Cestui Que Vie Trust van de Doop.

 

• Canon 2053-

Het Geboortebewijs dat wordt uitgegeven onder Romeins recht vertegenwoordigt het moderne equivalent van de Certificaten van Nederzetting uit de 17e eeuw en duidt de houder aan als een behoeftige en effectief een Romeinse slaaf.

Het Geboortebewijs heeft geen directe relatie met de privé-geheime trusts die worden beheerst door het privé-bankennetwerk, noch kan het worden gebruikt om de administratie van een staat of natie te dwingen om het bestaan van deze geheime trusts bekend te maken.

 

• Canon 2054-

Aangezien de privé-geheime trusts van de privé-centrale banken worden gecreëerd op valse veronderstellingen, blijven ze het geclaimde privébezit van de Romeinse Cultus banken en kunnen ze daarom niet direct worden opgeëist of gebruikt.

 

Canon 2055-

Hoewel de privé-geheime trusts van de privé-centrale banken niet direct kunnen worden aangepakt, worden ze nog steeds gevormd op bepaalde veronderstellingen van de wet, waaronder het geclaimde eigendom van de naam, het lichaam, de geest en de ziel van zuigelingen, mannen en vrouwen.

Elke man en vrouw heeft het absolute recht om dergelijke valse veronderstellingen te verwerpen en te verwerpen als houder van hun eigen titel.

 

• Canon 2056-

Aangezien de privé-geheime trusts van de privé-centrale banken zijn gebaseerd op valse veronderstellingen, houdt een dergelijke trust op enig bezit te hebben wanneer een man of vrouw duidelijk zijn Live Born Record en aanspraak op zijn eigen naam, lichaam, geest en ziel maakt.

 

Canon 2057-

Elke Administrator of Executeur die weigert een Cestui Que (Vie) Trust onmiddellijk op te heffen zodra een Persoon zijn status en bekwaamheid heeft vastgesteld, is schuldig aan fraude en een fundamentele schending van zijn fiduciaire plichten en dient onmiddellijk te worden verwijderd en gestraft.

 

• Canon 2124-

Wanneer een persoon zijn bevoegde levende status heeft hersteld, wordt de Cestui Que (Vie) Trust volgens de wet opgeheven en wordt hij erkend als een begunstigde of in een hogere hoedanigheid als een trust.

In beide gevallen is het zowel onwettig als een ernstige fraude tegen de wet om inkomstenbelastingen te eisen zodra de Cestui Que Vie is opgeheven en er geen (dode) rechtspersoon meer bestaat die als argument voor huur kan worden gebruikt.

 

• Canon 2127-

Wanneer een persoon zijn bevoegde levende status heeft hersteld, kan er geen Cestui Que (Vie) Trust in zijn plaats bestaan.

Daarom moet er een bedrijf als trust worden gevormd in plaats van een Cestui Que Vie, en kan er geen vennootschapsbelasting worden geheven voor huur in zijn huidige vorm.

 

VRAAG AAN HET OPENBAAR MINISTERIE:

IS HET WERKELIJK UW OPRECHTE BEDOELING OM MIJ TE FRAUDEREN OF MIJ OP ENIGE MANIER TE BESCHADIGEN, OF IS HET UW BEDOELING OM SAMEN TE SPANNEN OF MIJ ENIGE BASIS GODSGEGEVEN, GEGARANDEERDE GRONDWETTELIJKE en INTERNATIONALE RECHTEN, HIER TE ONTHOUDEN?

 

Bron: Cestui Qui Vie