Fiduciair omvat een persoonlijke vertegenwoordiger, voogd, curator en trustee die in overeenstemming met dit instrument zijn aangesteld.

 

Fiduciair wet

i. Bij Recht, Macht en Autoriteit van Artikel negenennegentig (96) van Pactum De Singularis Caelum, ook bekend als het Verbond van de Ene Hemel, worden deze aankondigingen van de wet collectief bekend als Canonum De Ius Fidei en ook bekend als de Kanonnen van het Vertrouwensrecht hierbij afgekondigd in de originele vorm van de Ucadische taal; en

ii. De Canonum De Ius Fidei vertegenwoordigt de primaire, enige en ware eerste canon van het Vertrouwensrecht.

Met uitzondering van het Verbond van de Ene Hemel, zullen alle andere wetten, claims en overeenkomsten die normen van het Vertrouwensrecht claimen, secundair en inferieur zijn aan de Canonum De Ius Fidei ab initio (vanaf het begin); en

iii. Deze Kanonnen van het Vertrouwensrecht kunnen in officiële originele documentvorm en in gesproken vorm worden beschouwd als één volledige set van de tweeëntwintig (22) Kanonnen van de wet die collectief bekend staan als Astrum Iuris Divini Canonum, ook bekend als het Levende Lichaam van het Goddelijk Kanonrecht en het hoogste van alle Oorspronkelijke Wetgeving; en

iv. Bij verwijzing naar deze Kanonnen van het Vertrouwensrecht in hun geheel kan ook worden aangenomen, zowel in gedrukte vorm als in gesproken woord, dat we hiermee deze volledige en nauwkeurige set wetten bedoelen als de hoogste van alle Oorspronkelijke Wetgeving; en

v. Overeenkomstig deze Kanonnen van het Vertrouwensrecht, behoudt de Vereniging van de Ene Hemel, ook bekend als de Verenigde Geesten van de Ene Hemel Vereniging, ook bekend als de Heilige Stoel van de Verenigde Geesten, ook bekend als De Heilige Vereniging alle rechten voor zichzelf; en

vi. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn, is het niemand toegestaan om een deel van al deze wetten te herdrukken of te vertalen in een andere taal; behalve voor citatie, officiële instrumenten van een gerelateerde vereniging, het citeren van zes of minder kanonnen, recensies en formele teksten; en

vii. Wanneer een deel of alle van deze wetten wordt gepresenteerd of gesproken in een andere taal dan de Officiële Ucadische Talen, kan dit worden beschouwd als een vertaling en niet als de primaire taal.

Daarom zal elke secundaire betekenis die wijst op een tekortkoming, beweerde opheffing van een recht of enig ander gebrek aan een woord in een vertaalde taal, null en nietig zijn ab initio (vanaf het begin); en

viii. Bij verwijzing naar deze Kanonnen van het Vertrouwensrecht in hun geheel kan ook worden aangenomen dat de primaire en originele vorm van deze wetten als een bovennatuurlijk spiritueel document in de hemel geregistreerd is en als een fysiek document in het Grote Register en het Publieke Register van de Ene Hemel op aarde.

Daarom zal waar dan ook een officiële en geldige vorm van deze wetten in fysieke vorm aanwezig is, deze gebonden zijn aan de spirituele vorm, waaruit zij hun spirituele kracht en authenticiteit ontlenen; en

ix. Laat geen man, vrouw, geest of functionaris van een mindere vereniging zichzelf in ernstige oneer van Goddelijke Wet, Natuurlijke Wet en de Levende Wet plaatsen door de geldigheid van deze kanonnen van de wet te ontkennen.

Na te zijn gewaarschuwd, zal enige daad van verzet tegen deze wetten geen effect hebben en zal elke spirituele oproeping die ingaat tegen de geldigheid van deze wetten onmiddellijk terugkeren naar de maker.

Zoals het geschreven staat, zo zij het.

 

Artikel 2 - Fiduciair wet

Canon 6978
Geen enkele wet is geldig, heeft enige autoriteit, kracht of effect als een fiduciaire wet of enige andere equivalentie beschrijving, tenzij deze overeenkomt met het corpus van Canon Wetgeving voorafgaand aan deze Canon, ook bekend als Astrum Iuris Divini Canonum in overeenstemming met het meest heilige verbond Pactum De Singularis Caelum.

Canon 6979
Fiduciaire Wetgeving is het geheel van statuten en verordeningen van een kerkelijk, soeverein of politiek entiteit, uitgevaardigd door de juiste autoriteit in overeenstemming met deze canons voor de moderatie van posities die worden gehouden in vertrouwen onder een juiste eed of gelofte, ook wel bekend als trustees, fiduciairs en ambtenaren.

Aangezien geldige Fiduciaire Wetgeving in overeenstemming is met deze Canons, is het woord Canon equivalent aan het beschrijven van geldige Fiduciaire Wetgeving.

Canon 6980
Elke wet die beweert Canon te zijn of gerelateerd is aan trustees, fiduciairs of ambtenaren die momenteel van kracht is en in strijd is met de voorschriften van deze Canons, is bijgevolg verwerpelijk, onderdrukt en niet toegestaan om te worden hersteld.

Canon 6981
Aangezien Fiduciaire Wetgeving uiteindelijk verwijst naar regels gecreëerd door mannen en vrouwen, niet natuurlijk of goddelijk, kan alle geldige Fiduciaire Wetgeving worden gezegd positief recht te zijn en afgeleid te zijn van positief recht.

Daarom kan positief recht geen natuurlijk recht of cognitief recht opheffen, opschorten of wijzigen. Noch is het mogelijk voor een positieve wet, cognitieve wet of natuurlijke wet om een goddelijke wet op te heffen, op te schorten of te wijzigen.

Canon 6982
Een Fiduciaire Wet wordt vastgesteld en krijgt kracht wanneer deze wordt afgekondigd in overeenstemming met deze Canons.

Canon 6983
Alle Fiduciaire Wetgeving kan worden gedefinieerd door twaalf (11) Hoofdstukken, waaronder: Concept, Ambt, Ministerie, Ambtenaar, Mandaat, Intentie, Perfectie, Verordening, Uitvoering, Audit en Remedie.

Canon 6984
Wanneer iemand verwijst, schrijft of spreekt over Fiduciaire Wetgeving, bedoelt men deze canons en geen andere.

Canon 6985
Een Fiduciary is een persoon die de hoedanigheid van een geldige Trustee heeft en de nauwgezette goede trouw en eerlijkheid die voor zo'n ambt vereist zijn.

Dus is de term Fiduciary equivalent aan Trustee.

Canon 6986
Het woord Fiduciary is afgeleid van het Latijnse fiducia, wat "vertrouwen, vertrouwen, eed, gelofte of verzekering" betekent.

Door oude gewoonte van beschaafd recht mocht niemand handelen voor de rechten, belangen en bevoegdheden van een ander, tenzij bij behoorlijke eed of gelofte afgelegd op een of ander heilig object aan een of andere godheid.

Canon 6987
Hoewel de term Trustee typisch de positie en bevoegdheden aanduidt die zijn vastgelegd in Trust, benadrukt de term Fiduciary traditioneel de drie essentiële criteria die noodzakelijk zijn in de capaciteit en het karakter van een juiste Fiduciary, namelijk goede trouw (bona fides), goed karakter (bona virtutes) en goed geweten (bona conscientia):

(i) Goede Trouw, ook wel bekend als bona fides, is de oude gewoonte dat een man geen Fiduciary kan zijn, behalve onder behoorlijke eed of gelofte aan een erkende Godheid op een of ander object of tekst dat een stevig geloof vertegenwoordigt in de doeltreffendheid van een aantal heilige en ethische normen van wetgeving die bestaat onder dezelfde naam als de Godheid; en

(ii) Goed karakter, ook bekend als bona virtutes, is de oude gewoonte dat een man niet als Fiduciary kan handelen behalve in overeenstemming met de hoogste deugden van eerlijkheid, onpartijdigheid, zuinigheid en voorzichtigheid, soms ook bekend als het "schone handen doctrine"; en

(iii) Goed Geweten, ook bekend als bona conscientia, is de oude gewoonte dat een man niet kan handelen in het beste belang van een ander, of eerlijk volgens de Regel van de Wet als hij een tegengesteld of negatief resultaat nastreeft.

Canon 6988
"Fiduciary capacity" is wanneer iemand geld ontvangt of een schuld aangaat of wanneer de zaken die hij afhandelt, of het geld of eigendom dat hij behandelt, niet van hemzelf is of voor zijn eigen voordeel, maar voor het voordeel van een ander persoon, zoals naar wie hij in een relatie staat die de aanwezigheid van goede trouw (bona fides), goed karakter (bona virtutes) en goed geweten (bona conscientia) impliceert en noodzakelijk maakt.

Canon 6989
Een Fiduciary Relatie is een relatie die bestaat tussen twee personen met betrekking tot een impliciete of feitelijke overeenkomst betreffende bepaalde rechten, of titel of eigendom die verband houden met of afgeleid zijn van een landgoed, waarbij elke partij daarom in vertrouwen en vertrouwen moet handelen met de andere in overeenstemming met goede trouw (bona fides), goed karakter (bona virtutes) en goed geweten (bona conscientia).

Voorbeelden van Fiduciary Relaties zijn die tussen advocaat en cliënt, voogd en pupil, principaal en agent, executeur en erfgenaam, executeur en begunstigde, trustee en begunstigde en verhuurder en huurder.

 

Bron: Canonum De Ius Fidei

Canonum De Ius Fidei Canons Of Fiduciary 1 Pdf
PDF ā€“ 1,3 MB 12 downloads