Artikel 17 - Person/Persoon.

 

Canon 1499 -

Een persoon is een door de 16e eeuw na Christus gecreëerd woord (maar ten onrechte geclaimd uit de 6e eeuw na Christus) dat een fictieve vorm van eigendom definieert die bepaalde kenmerken en verschijningsvormen omsluit als de identiteit van een of meer levensvormen van niveau 6 van hogere orde waaraan vervolgens verdere gebruiksrechten worden gehecht.

 

Canon 1500 -

Het woord Persoon komt van het Latijnse woord persona in het Latijn dat "masker, karakter of deel van een toneelstuk" betekent en is afkomstig als een belangrijk element van de frauduleuze verhandeling die bekend staat als Corpus Iuris Civilis aan het einde van de 16e eeuw, waarbij alle "personen" door hun aard ten onrechte werden beweerd onderworpen te zijn aan de jurisdictie van de Romeinse cultus,  ook bekend als het Vaticaan.

De uitvinding van de Persoon uit de 16e eeuw maakte de "omheining" van de lichamen van levende vleeswezens en de "vervreemding" van traditionele

en natuurlijke rechten die daarmee verband houden met "persoon" die wordt gezien als een soort "eigendom" dat kan worden gekocht, verkocht, in beslag genomen of afgestaan.

 

Canon 1501 - 

Het bestaan van een geldige en juiste persoon vereist dat de volgende minimaal negen (9) elementen aanwezig zijn, zijnde auteur, script, acteur, relatie, binding, deel, acties, record en titel:

 

(i) Auteur, ook bekend als de Opdrachtgever (inclusief maar niet beperkt tot de Schepper, Trustor, of

General Executor) en de houder van de oorspronkelijke Autoriteit is de term die wordt gebruikt om de Ene te definiëren

bevoegd om de acties van de Actor (Agent of Trustee) te sturen in overeenstemming met het uitgedrukte Script; en

 

(ii) Script, ook bekend als de Akte, of Verbond of Statuut is de term die wordt gebruikt om de

instrument van empowerment waarmee de auteur (opdrachtgever) de acties van de actor (agent) stuurt ten behoeve van het deel (identiteit en begunstigde); en

 

(iii) Actor, ook bekend als de Persona, of Interpreter, of Agent of Trustee is de term die wordt gebruikt om

degene definiëren die ermee instemt om het Deel (Identiteit) uit te voeren in overeenstemming met het Script (Akte, Statuut of Wet); en

 

(iv) Relatie, ook zijnde de Trust tussen de Auteur (Principal) en Actor (Agent) relatie

uitgedrukt als zijnde een algemene (publieke) of speciale (privé) benoeming en waarbij slechts drie (3) soorten relaties mogelijk zijn, namelijk "zelf" of "een ander" of "niet bekend"; en

 

(v) Bindend, ook bekend als de Overeenkomst, is de term die wordt gebruikt om de formele binding van de Actor (Agent) aan de uitvoering van het Deel (Identiteit) te definiëren en stemt in met de richting van de Auteur (Opdrachtgever) in overeenstemming met het Script (Deed) zoals een Gelofte, Eed, Erkenning of Zegel of Handtekening op papier; en

 

(vi) Deel, ook bekend als de identiteit en de begunstigde, is de term die wordt gebruikt om het fictieve masker of personage te definiëren dat moet worden ondersteund door de acteur (agent) op aanwijzing van de auteur

(Opdrachtgever); en

 

(vii) Acties, ook bekend als Personatie, zijn de acties van de Actor (Agent) die en

het ondersteunen van het Deel (Identiteit) zoals vermeld in het Script (Akte, Verbond of Statuut); en

 

(viii) Verslag van de Gebeurtenis, ook bekend als Personificatie, zijnde de formele schriftelijke herdenking van de gebeurtenis van de Schepping (Geboorte) van de Persoon door middel van de vorige elementen van Auteur, Script,

Acteur, relatie, binding, rol en acties; en

 

(ix) Eigendom van het economisch belang zijnde het eigendom van de persoon gecreëerd door het uittreksel en

Erkenning van het verslag van de gebeurtenis.

 

Canon 1502 -

Een Level 6 Higher Order Life Form kan worden gekoppeld aan meer dan één Persoon die is gekoppeld aan meer dan één Trust. Een Level 6 Higher Order Life Form mag echter logischerwijs, juridisch of wettig niet:

  1. i) de houder van de titel van het economisch belang (begunstigde) op hetzelfde moment als handelend in de

hoedanigheid van trustee (actor); of

  1. ii) de houder van de titel van het economisch belang (begunstigde) op hetzelfde moment als handelend in de

hoedanigheid van executeur (auteur of opdrachtgever).

 

Canon 1503 -

Alle personen kunnen worden gecategoriseerd volgens de drie (3) mogelijke soorten relaties zijnde de

Auteur (opdrachtgever) tot acteur (agent) zijnde: 1e persoon (zelf), 2e persoon (een andere) en 3e persoon (niet bekend):

 

(i) 1e persoon, ook bekend als een natuurlijke persoon en in propria persona is wanneer de competente geest van een carnate Level 6 Higher Order Life Form als auteur (principal) zichzelf benoemt, registreert en publiceert door speciale (privé) benoeming als acteur (agent) door een plechtige bindende overeenkomst.

Daarom bezit een 1e persoon of natuurlijke persoon een "natuurlijke titel" op het recht van

nuttig gebruik geassocieerd met de 1e Persoon synoniem met voornaamwoorden als "Ik, gij, ik, mijn, mijn, mijzelf, wij, ons, onze, onze en onszelf"; en

 

(ii) 2e persoon, ook bekend als een kunstmatige persoon, is wanneer een carnate Level 6 Higher Order Life Form als auteur (principal) een andere carnate Level 6 Higher Order Life Form benoemt door speciale (privé) benoeming als acteur (agent) door een plechtige bindende overeenkomst. Een 2e persoon of kunstmatige persoon is dus synoniem met voornaamwoorden als "jij, de jouwe, jezelf en jezelf"; en

 

(iii) 3e persoon, ook bekend als een rechtspersoon, of statutaire persoon of surrogaatpersoon is wanneer de auteur (opdrachtgever) verborgen of niet bekend is en het levensformulier van niveau 6 hogere orde niet goed uitdrukt in propria persona (1e persoon) of 2e persoon auteur (opdrachtgever) tot actor (agent) relatie voorafgaand aan het begin van een interpersoonlijke geslachtsgemeenschap.

In de 3e Persoon wordt het vlees en het lichaam van een Levensvorm van Levend Niveau 6 Hogere Orde verkeerd opgevat en verondersteld standaard de "persoon" en de Statuten van de Wet te zijn, of regels van de rechtbank als Schrift (Akte) en de Rechter of Magistraat als de Auteur (Principal).

Een 3e persoon of rechtspersoon is dus

synoniem met voornaamwoorden als "hij, zij, het, zij, hen, hun, hun en zichzelf"

 

Canon 1504 -

Een Persoon kan meer of minder gezag, bevoegdheden en rechten bezitten dan een ander.

Alle autoriteit en macht van een Persoon wordt geërfd van de grenzen van bevoegdheden en autoriteit van de Auteur (Opdrachtgever):

Van een auteur (opdrachtgever) wordt gezegd dat hij de rechten, het gezag en de bevoegdheden van de vader en moeder erft, tenzij hij specifiek door een testament wordt beroofd; of

Aan een auteur (opdrachtgever) kunnen bepaalde rechten, bevoegdheden en bevoegdheden worden verleend door de wetten van een hogere nalatenschap of trust waartoe hij behoort of rechtmatig een economisch belang bezit.

 

Canon 1505 -

Alle personen kunnen worden gecategoriseerd en gerangschikt volgens vier (4) mogelijke niveaus van autoriteit, bevoegdheden en rechten van de grootste en hoogste machten en autoriteit tot de laagste en minste bevoegdheden en autoriteit (in volgorde van rang): Goddelijk, Waar, Superieur en Inferieur:

 

(i) Een Goddelijke Persoon is de zuiver Goddelijke Geest Persoon die verbonden is met een Goddelijk Vertrouwen/Trust dat door de Goddelijke Schepper is gevormd in overeenstemming met het heilige Verbond Pactum de Singularis Caelum waarin de vorm van Goddelijke Geest, Energie en Rechten worden overgebracht; en

 

(ii) Een Ware Persoon is de Vorm die wordt toegeschreven aan een Ware Trust die wordt gevormd wanneer er al een geassocieerd Divine Trust bestaat en er een wettige overdracht is van Goddelijke Rechten van Gebruik en Doel, bekend als "Goddelijkheid" naar een True Trust geassocieerd met dan de geboorte en het bestaan van een levende Level 6 Higher Order Life Form.

Een Ware Persoon kan nooit worden geclaimd of beargumenteerd als hoger dan de

Goddelijke Persoon waaraan het zijn gezag ontleent; en

 

(iii) Een Superieure Persoon is het Formulier dat wordt toegeschreven aan een Superieure Trust wanneer er al een geassocieerde True Trust bestaat en er een wettige overdracht is van het Eerste Recht van Gebruik en Doel, bekend als "Realty" aan een Superior Trust in verband met de geboorte van een dienst of overeenkomst in verband met het lidmaatschap van een levend Level 6 Higher Order Life Form aan een geldige Ucadia-samenleving.

De Superieure Persoon kan nooit worden geclaimd of beargumenteerd als hoger dan de Ware Persoon waaraan hij zijn gezag ontleent; en

 

(iv) een Inferieure Persoon of "Romeinse Persoon" is de Vorm die wordt toegeschreven aan een West-Romeinse Trust en is de laagste en zwakste van alle geldige vormen van Personen. Een Inferieur Persoon kan nooit rechtsgeldig, legitiem, logisch, wettelijk, wettig of moreel worden geclaimd of beargumenteerd als superieur aan een Superieure Persoon.

 

Canon 1506 -

Een rechtspersoon is een soort kunstmatige persoon die is gecreëerd door een wettige handeling en associatie van twee of meer levensvormen van niveau 6 van hogere orde in overeenstemming met deze canons:

 

(i) Slechts zeven (7) Vormen van Rechtspersoon zijn geldig: Oppermachtig, Universeel, Mondiaal, Burgerlijk, Mercantiel, Unie en Inferieur (Romeins); en

 

(ii) Een totaal van Personen als Rechtspersoon zonder ten minste twee (2) actieve leden van de Homo Sapien-soort houdt op vorm te hebben; en

 

(iii) geen enkel geheel van personen die voornemens zijn rechtspersoonlijkheid te verkrijgen, deze kan verkrijgen, tenzij de bevoegde autoriteit haar statuten heeft goedgekeurd; en

 

(iii) Het vertegenwoordigen van een rechtspersoon en handelend in zijn naam zijn degenen wiens bevoegdheid is

erkend door deze Canons of door haar eigen statuten; en

 

(iv) Bij het uitsterven van een rechtspersoon wordt de toewijzing van zijn goederen, rechten en verplichtingen beheerst door de wet en zijn statuten. Als deze geen indicatie geven, gaan ze naar de Rechtspersoon

onmiddellijk superieur, steeds zonder afbreuk te doen aan de intentie van de oprichters en schenkers en verworven rechten.

 

Canon 1507 -

Met uitzondering van goddelijke persoonlijkheid, zijn alle personen tijdelijk en gebaseerd op tijdelijke vertrouwensrelaties:

(i) Ware Personen worden uitgedoofd bij de fysieke dood van de vleesvorm die geassocieerd wordt met de

Waar Vertrouwen, met Goddelijk Gebruiksrecht teruggekeerd naar het bijbehorende Goddelijke Vertrouwen; en

 

(ii) Superieure Personen worden uitgedoofd bij het uitsterven van het geassocieerde Ware Vertrouwen of de

afstand van het lidmaatschap van de geassocieerde Ucadia Society, of de opschorting of intrekking van een bepaald lidmaatschap of dienst, of een fundamentele wijziging in de akte of overeenkomst van

vorming van de persoon; en

 

(iii) Rechtspersonen worden vernietigd in overeenstemming met hun eigen statuten en meerdere

bevoegde autoriteit.

Geen enkele rechtspersoon, met uitzondering van de rechtspersonen van de maatschappij die zijn opgericht en benoemd in overeenstemming met Pactum De Singularis Caelum en bijbehorende convenanten en charters, mag

bestaan al meer dan honderd (100) jaar; en

 

(iv) Inferieure personen zoals rechtspersonen, ook bekend als statutaire personen en surrogaat

Personen worden uitgedoofd bij de vervulling van hun doel en intentie, of bij blootstelling van fraude, of materiële schending van de overeenkomst, of presentatie van een persoon met een hogere status en

autoriteit.

 

Canon 1508 -

Het niet erkennen van een geldige en correct gevormde en gevormde Persoon of de claim van superieure jurisdictie van een Inferieure Persoon over een Superieure Persoon of Ware Persoon kan niet kerkelijk zijn,

logisch, juridisch, rechtmatig of verstandig worden volgehouden en is daarom zonder kracht en effect bij een latere uitspraak ab initio (vanaf het begin) nietig.

 

Canon 1509 -

Een natuurlijke persoon die wordt toegeschreven aan minder dan een Homo Sapien of een hogere orde levensvorm is automatisch nietig vanaf het begin.

Het toeschrijven van een natuurlijke of kunstmatige persoon aan een dier, begrip of ding is een onnatuurlijke en onwettige daad.

 

 

 

Bron: Canonum De Lus Positivum 1

Canonum De Ius Positivum 1
PDF – 2,2 MB

Links ben ik.