Trustee

Artikel 5 - Trustee

Canon 7007:
Een Trustee is een functie die wordt gevormd door een geldige eed en belofte aan de Voorwaarden van Trust om bepaalde Rechten en Eigendommen van een Trustor over te nemen en bepaalde verplichtingen uit te voeren.
De manier en het karakter van een Trustee kunnen worden omschreven als een positie van vertrouwen, wat gelijkstaat aan de term "Fiduciary".

 

Canon 7008:
Het concept van Trustee, dat een heilige eed en belofte vereist, bestaat al sinds het ontstaan van beschaafde samenlevingen en wetgeving zelf.
Het is gebaseerd op het fundamentele principe dat een persoon de rechten of eigendommen van anderen niet rechtmatig kan bezitten, tenzij ze het meest voorbeeldige en gewetensvolle karakter van goede trouw, goed gedrag en goed geweten aantonen.
Elke verwerping van dit concept is een verwerping van de Rule of Law en wetgeving zelf.

 

Canon 7009:
De geldige eed en belofte die wordt afgelegd met betrekking tot de Voorwaarden van Trust, creëert het ambt van Trustee.
Zonder een geldige eed en belofte kan geen ambt van Trustee bestaan.

 

Canon 7010:
Voor het ambt van Trustee geldig is, moeten verschillende criteria worden vervuld, waaronder een juiste autoriteit van de Trustor, duidelijk doel en voorwaarden voor de Trust, zekerheid van het onderwerp (eigendom), een kandidaat met goede trouw, goed gedrag en goed geweten, de aanvaarding van de kandidaat met volledige kennis van de verplichtingen, en de formele heilige eed voor getuigen.

 

Canon 7011:
Een persoon die beweert Trustee te zijn, is een bedrieger als een van de volgende elementen aanwezig is: behoren tot een religie, samenleving of orde die Eeden of Beloften afwijst; behoren tot een groep die Eeden of Beloften vereist die in strijd zijn met de Gulden Regel en de Rule of Law; behoren tot een groep die Eeden of Beloften vereist die leiden tot gedrag dat in strijd is met eerlijkheid en trouw; of als een of meer criteria voor het creëren van het ambt van Trustee niet worden vervuld.

 

Canon 7012:
Geen rechter, magistraat of vrederechter mag enige juridische zaak beslechten binnen een bevoegd forum, tenzij ze een geldige Trustee zijn onder Eed en de kenmerken van een geldige Trustee of Fiduciair kunnen aantonen, waaronder voorbeeldig gedrag, goede trouw en goed geweten.
Het ontbreken van een geldige ambtseed betekent dat zo'n persoon geen legitimiteit heeft, en hun veronachtzaming van deze principes duidt op het ontbreken van een juiste Rule of Law, Rechtvaardigheid of Behoorlijk Proces.

 

Canon 7013:
Acht standaardkenmerken van een geldige Trustee zijn Integriteit, Zuinigheid, Voorzichtigheid, Bescheidenheid, Vaardigheid, Bekwaamheid, Verantwoordingsplicht en Vermogen.

 

Canon 7014:
Een geldige Trustee is verantwoordelijk voor drieëndertig administratieve elementen, waaronder Regels, Normen, Instrumenten, Transacties, Registers, Rekeningen, Verslagen, Voorraden, en Certificaten, onder andere.

 

Canon 7015:
Een geldige Trustee kan worden aangesteld onder verschillende omstandigheden, waaronder Oprichting, Overlijden, Verlating, Aftreden, Weigering of Betwisting.

 

Canon 7017:
Het concept van Trustee verscheen voor het eerst in de wet onder het West-Romeinse recht in de 17e eeuw.
Na verloop van tijd heeft Westminster zijn machten en bevoegdheden als Trustee geconsolideerd en uitgebreid, inclusief het gebruik van

"cestui que vie trusts" voor verschillende categorieën individuen.
De rol van Trustee veranderde, met een grotere nadruk op investering en persoonlijke vermogensopbouw capaciteit.
Deze verschuiving heeft de principes van fiduciaire verantwoordelijkheid en vertrouwen aanzienlijk veranderd.

 

Deze canons geven een overzicht van het concept van een Trustee, de voorwaarden waaronder een geldige Trustee bestaat, en de historische ontwikkeling van het Trustee-concept in het West-Romeinse recht.

 

-Eerlijkheid is ver weg gezocht bij  de Rechtspraak. Ambtenaren en derde partijen.- 

 

Bron: Canonum De Ius Fidei Canons of Fiduciary